Prevederi ale legii pensiilor militare, în schimbare - Ce se va întâmpla cu taloanele de pensii

Pe masa de lucru a deputaților se află o propunere legislativă care va modifica și completa articolului 67 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu completările şi modificările ulterioare.

Urmărește-ne peGoogle news
Prevederi ale legii pensiilor militare, în schimbare - Ce se va întâmpla cu taloanele de pensii
Foto: Unsplash/ Imagine cu caracter ilustrativ

În expunerea de motive se spune că la ora actuală legea prevede că pensionarii militari pot primi taloanele de pensii doar Ia domiciliul lor din cauza unei interpretări restrictive a noţiunii de domiciliu ”aceasta nefiind extinsă şi asupra noțiunii de reşedință, fapt ce a dus la limitarea excesivă şi nejustificată a informării beneficiarilor de pensii militare de stat în privinţa documentului de plată a pensiei”.

La art. 67. (1) se spune că: ”Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarul prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între casele de pensii sectoriale şi Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. ori, după caz, între casele de pensii sectoriale şi bănci. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia celorlalte drepturi băneşti pentru stabilirea şi plata cărora competenţa revine, potrivit legii, caselor de pensii sectoriale. (3) Casele de pensii sectoriale transmit lunar, Ia domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora”. 

Tot în expunerea de motive a modificării legislative se vorbește despre sistemul care este practicat în sistemul public de pensii, unde există modalităţi alternative de transmitere a documentului de plată a pensiei, respectiv talonul de pensie care ”potrivit art. 109 alin. (5) şi alin. (6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: (5) în situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti la domiciliu sau, după caz, la reşedinţă, Compania Naţională «Poşta Română» S.A. remite lunar acestora drepturile băneşti şi documentul de plată întocmit de CNPP”. 

Inițiatorii spun că pentru pensionarii militari textul din Legea 223/2015 limitează excesiv şi nejustificat informarea beneficiarilor de pensii militare de stat în privința documentului de plată a pensiei.

Mai mult, normele juridice trebuie interpretate şi aplicate în scopul producerii efectelor juridice pentru care au fost edictate. Or, scopul prevederilor art. 67 din Legea 223/2015 este acela de a asigura informarea pensionarilor în privinţa realizării pensiei, precum şi de a le oferi acestora posibilitatea exercitării unor drepturi pentru a căror valorificare este necesar talonul de pensie format fizic.

Totodată, sunt numeroase situațiile în care pensionarii militari încasează pensia în cont curent sau cont de card, iar în cazul în care nu sunt găsiţi la domiciliu de către factorii poştali, documentele de informare cu privire Ia sumele plătite (taloanele de pensie) se păstrează la oficiul poştal pe o perioadă de 24 de luni, fără a mai fi restituite caselor sectoriale de pensii, în timp ce prin livrarea electronică a acestora, pensionarii militari le pot accesa mai uşor şi mai rapid”. 

Astfel, modificarea legislativă pe care inițiatorii o preconizează este reglementarea modalității alternative de transmitere a talonului de pensie la domiciliul sau la reşedința pensionarilor militari ori, după caz, în format electronic, Ia adresele de e-mail declarate, la solicitarea scrisă a acestora.

Documentul de plată în format electronic va avea aceeaşi valoare juridică ca şi cel livrat în format pe hârtie şi va fi acceptat de către instituţiile care solicită prezentarea acestuia ca dovadă a de pensionar militar. 

Mai mult, iniţiativa legislativă vine în "întâmpinarea tendinţei europene privind digitalizarea serviciilor publice, astfel încât transmiterea taloanelor prin intermediul poştei electronice va duce Ia o utilizare mai eficientă a resurselor umane şi a celor financiare, impactul financiar fiind unul pozitiv, menit să reducă semnificativ costurile aferente transmiterii taloanelor de pensii. Totodată, modificările şi completările din propunerea legislativă nu presupun obligaţii suplimentare pentru contribuabili sau pentru pensionarii militari. 

Sursa: DCNews